Kliknij tutaj aby zobaczyć REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Regulamin akcji promocyjnej "eKonto z BONUSEM"

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady akcji promocyjnej "eKonto z BONUSEM"(dalej: "Akcja"), której organizatorem jest Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy za numerem 0000588980; NIP: 527-27-51-881; REGON: 363096183, adres e-mail: bonus@ebrokerpartner.pl, adres korespondencyjny: ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków (dalej: "Organizator").
 2. Partnerem Akcji jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2017 roku wynosi 169.120.508 zł (dalej: "mBank").
 3. Regulamin określa zasady Akcji, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Akcji.
 4. Akcja polega na promowaniu rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto standard w promocji oferowanego dla klientów indywidualnych przez mBank (dalej: "eKonto") poprzez wypłatę przez Organizatora bonusu pieniężnego w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) (dalej: "Bonus") Uczestnikowi, który założy eKonto wraz z kartą do eKonta i spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 5. Akcja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem: https://bonus.ebrokerpartner.pl (dalej "Serwis") w dniach od 13.11.2017 r. do 18.12.2017 r.
 6. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu.
 7. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest: grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

§2. Uczestnictwo w Akcji

 1. Do Akcji mogą przystąpić tylko osoby, które zapoznały się z Regulaminem i zaakceptowały jego postanowienia oraz zarejestrowały konto Uczestnika w Serwisie (dalej: "Uczestnik", "Uczestnicy"). Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Akcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające: pełną zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie, miejsca zamieszkania na terytorium Polski oraz będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. Uczestnikiem akcji mogą być obecni klienci banku, którzy posiadające konto firmowe mBank
 3. Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy Organizatora lub mBanku, osoby zatrudnione przez Organizatora lub mBank na podstawie stosunku cywilnoprawnego, a także członkowie rodzin tych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 4. Akcja przeznaczona jest dla Uczestników, którzy:
  1. złożą Wniosek o otwarcie eKonta wraz z kartą do eKonta w mBanku za pośrednictwem konta Uczestnika w Serwisie zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  2. na dzień złożenia Wniosku o otwarcie eKonta nie posiadają (samodzielnie lub wspólnie z inną osobą) lub w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia złożenia Wniosku o otwarcie eKonta nie posiadały (samodzielnie lub wspólnie z inna osobą) rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oferowanego przez mBank/ rachunku oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017, jak również nie złożyły wniosku o taki rachunek, który jest w trakcie rozpatrywania przez mBank.

§3. Zasady udziału w Akcji

 1. Aby uzyskać prawo do Bonusu w ramach Akcji, Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie poniższe warunki:
  1. zarejestrować konto Uczestnika w Serwisie na podstawie odrębnego regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, udostępnionego Uczestnikowi przez Organizatora, podając następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu;
  2. zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy rejestracji konta Uczestnika w Serwisie;
  3. kliknąć w link aktywacyjny umieszczony w wiadomości przesłanej Uczestnikowi po rejestracji konta Uczestnika w Serwisie na adres e-mail podany w czasie rejestracji. Kliknięcie w link aktywacyjny jest równoznaczne z aktywacją konta w Serwisie i przekierowuje Uczestnika do jego konta w Serwisie;
  4. złożyć w okresie od 13.11.2017 r. do 18.12.2017 r. Wniosek o otwarcie eKonta wraz z kartą do eKonta (dalej: "Wniosek") wyłącznie poprzez konto Uczestnika w Serwisie za pośrednictwem linku umieszczonego na koncie Uczestnika w Serwisie w zakładce "KONTO BONUS", przekierowującego Uczestnika do strony internetowej mBanku;
  5. zawrzeć z mBankiem umowę o eKonto standard w promocji wraz z kartą do eKonta standard, na podstawie Wniosku złożonego zgodnie z lit. d powyżej, wybierając jeden z poniższych sposobów: (a) za pośrednictwem kuriera - przez popisanie Umowy w obecności kuriera w dogodnym czasie i miejscu; (b) w placówce mBanku - wybierając placówkę mBanku, w której tego samego dnia może podpisać Umowę; (c) w mKiosku - wybierając placówkę mKiosk lub mFinanse, w której tego samego dnia może podpisać Umowę. Przez zawartą umowę o eKonto rozumie się umowę skutecznie zawartą zgodnie z trybem przewidzianym w "Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku SA" (dalej: "Umowa o eKonto");
  6. najpóźniej w kolejnym miesiącu następującym po miesiącu otwarcia eKonta (data zawarcia umowy o eKonto) wykonać co najmniej pięć transakcji na dowolną kwotę. Przez transakcje rozumie się: płatność kartą do eKonta, przelew na konto w innym banku niż mBank lub płatności internetowe zaksięgowane na eKoncie. Wypłata z bankomatu i przelew z eKonta na rachunki prowadzone w mBanku nie będą brane pod uwagę. Nie będą brane pod uwagę płatności anulowane.
  7. adres email podany przez Uczestnika przy składaniu Wniosku o eKonto musi być taki sam jak adres e-mail, podany w trakcie rejestracji konta Uczestnika w Serwisie.
 2. Uczestnikowi, który skorzysta z uprawnienia do odstąpienia od Umowy o eKonto, w terminie i na warunkach określonych przez obowiązujące przepisy prawa nie przysługuje prawo do Bonusu.
 3. Za pośrednictwem konta Uczestnika w Serwisie można założyć tylko jedno eKonto biorące udział w Akcji.
 4. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jeden Bonus bez względu na liczbę założonych eKont w Serwisie.
 5. Uczestnik, który spełni warunki określone w ust. 1 powyżej z zastrzeżeniem ust. 8, 10 i 11 niniejszego paragrafu otrzyma Bonus w wysokości 100 (słownie: sto) zł.
 6. Bonus nie podlega zamianie na inną nagrodę.
 7. O przyznaniu Bonusu Organizator powiadomi Uczestnika do 28.02.2018 r. poprzez wysłanie wiadomości e-mail z linkiem, przekierowującym do formularza, za pośrednictwem którego Uczestnik uzupełnia dodatkowe dane, tj.: numer rachunku bankowego swojego eKonta oraz numer PESEL, niezbędne do wypłacenia Bonusu Uczestnikowi. Niezależnie od wiadomości e-mail, Uczestnik może otrzymać od Organizatora smsa, informującego go o przyznaniu Bonusu.
 8. Uczestnik zobowiązuje się do podania danych, o których mowa w ust. 7 powyżej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora. Brak podania tych danych we wskazanym terminie powoduje utratę przez Uczestnika prawa do Bonusu.
 9. Bonus zostanie wypłacony Uczestnikowi przez Organizatora najpóźniej do dnia 02.03.2018 r.
 10. Organizatorowi przysługuje prawo do wykluczenia Uczestnika z Akcji lub odebrania mu prawa do Bonusu, jeżeli jakiekolwiek czynności związane z udziałem w Akcji zostały dokonane przez Uczestnika z naruszeniem prawa lub postanowień Regulaminu.
 11. Organizator zastrzega, iż Wnioski dotyczące otwarcia i prowadzenia eKonta, składane z innego źródła w Internecie niż poprzez link udostępniony Uczestnikowi poprzez konto Uczestnika w Serwisie, jak również złożone po 18.12.2017 r. nie będą brały udziału w Akcji.
 12. Zasady korzystania z eKonta oraz karty do eKonta w mBanku określone są w: (a) Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku SA, dostępnym pod adresem: https://www.mbank.pl/download/regulaminy/Regulamin_otwierania_i_prowadzenia_rachunkow_oszczednosciowo-rozliczeniowych_w_mBanku.pdf (b) Aktualnie obowiązującej Tabeli stóp procentowych dla osób fizycznych, dostępnym pod adresem https://www.mbank.pl/pdf/oplaty/taryfa-osobyfiz.pdf (c) Regulaminie usługi "Wypłaty ze wszystkich bankomatów w ramach bankowości detalicznej mBanku SA", dostępnym pod adresem https://www.mbank.pl/download/regulaminy/Regulamin_uslugi_wyplaty_ze_wszystkich_bankomatow.pdf (d) Regulaminie usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku SA, dostępnym pod adresem https://www.mbank.pl/download/regulaminy/Regulamin_otwierania_i_prowadzenia_rachunkow_oszczednosciowo-rozliczeniowych_w_mBanku.pdf?noredir

§4. Program Polecający

 1. Uczestnik, któremu na podstawie Regulaminu przysługuje prawo do Bonusu, może otrzymać, niezależnie od Bonusu, dodatkową Premię w wysokości 50 (słownie: pięćdziesiąt) zł za skuteczne polecenie eKonta (dalej: "Premia") innemu, nowemu klientowi (dalej: "Nowy Klient").
 2. Uczestnikowi, za pośrednictwem konta w Serwisie w zakładce "Program Polecający" zostanie udostępniony indywidualnie wygenerowany Link polecający, przekierowujący do serwisu https://bonus.ebrokerpartner.pl (dalej: "Link polecający").
 3. Warunkiem otrzymania Premii przez Uczestnika jest dokonanie przez Nowego Klienta rejestracji konta w serwisie https://bonus.ebrokerpartner.pl w celu wzięcia udziału w Akcji wyłącznie przy użyciu Linku polecającego udostępnionego mu przez Uczestnika oraz spełnienie przez Nowego Klienta wszystkich warunków, o których mowa w ust. 4 poniżej oraz nie odstąpienie przez Nowego Klienta od umowy, o której mowa w ust. 4 lit. c poniżej w terminie i na warunkach określonych przez obowiązujące przepisy prawa.
 4. Nowy Klient musi łącznie spełnić następujące warunki:
  1. być pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą: pełną zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie, miejsca zamieszkania na terytorium Polski oraz być konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
  2. złożyć w okresie od 13.11.2017 r. do 18.12.2017 r. Wniosek o otwarcie eKonta standard w promocji wraz z kartą do eKonta standard wyłącznie za pośrednictwem konta w serwisie https://bonus.ebrokerpartner.pl zarejestrowanego za pośrednictwem Linku polecającego udostępnionego mu przez Uczestnika;
  3. zawrzeć z mBankiem umowę o eKonto standard w promocji wraz z kartą do eKonta standard, na podstawie Wniosku złożonego zgodnie z lit. b powyżej;
  4. najpóźniej w kolejnym miesiącu następującym po miesiącu otwarcia eKonta (data zawarcia umowy o eKonto) wykonać co najmniej pięć transakcji na dowolną kwotę. Przez transakcje rozumie się: płatność kartą do eKonta, przelew na konto w innym banku niż mBank lub płatności internetowe zaksięgowane na eKoncie. Wypłata z bankomatu i przelew z eKonta na rachunki prowadzone w mBanku nie będą brane pod uwagę. Nie będą brane pod uwagę płatności anulowane;
  5. nie może posiadać w okresie od 01.01.2016 roku do dnia złożenia Wniosku o otwarcie eKonta (samodzielnie lub wspólnie z inną osobą) rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oferowanego przez mBank/rachunku oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017, jak również nie może być osobą, która złożyła taki wniosek, który jest w trakcie rozpatrywania przez mBank;
  6. adres e-mail podany przez Nowego Klienta przy składaniu Wniosku musi być taki sam jak adres e-mail, podany w trakcie rejestracji w Serwisie.
 5. Nowym Klientem nie może być pracownik Organizatora lub Banku, osoba zatrudniona przez Organizatora lub Bank na podstawie stosunku cywilnoprawnego, a także członkowie rodzin tych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 6. Uczestnik może otrzymać Premię za maksymalnie 5 eKont założonych przez Nowych Klientów za pośrednictwem Linku polecającego udostępnionego przez Uczestnika.
 7. Premia zostanie wypłacona Uczestnikowi łącznie z Bonusem zgodnie z warunkami wypłaty Bonusu określonymi w §3 Regulaminu.
 8. W razie niespełnienia przez Uczestnika warunków do otrzymania Bonusu zgodnie z niniejszym Regulaminem, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do Premii.
 9. Uwaga: Uczestnik może rozpocząć aktywny udział w Programie Polecającym jeszcze zanim sam spełni wszystkie warunki do otrzymania Bonusu. Jednakże warunkiem otrzymania Premii za polecenie zgodnie z §4 Regulaminu jest spełnienie tych warunków w okresie przewidzianym w Regulaminie.

§5. Podatki

Wartość Bonusu jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.).

§6. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z realizacją Akcji.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie ( 01-141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy za numerem 0000588980; NIP: 527-27-51-881; REGON: 363096183.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.

§7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją należy składać Organizatorowi drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza reklamacyjnego udostępnionego Uczestnikowi poprzez jego konto w Serwisie w zakładce "REKLAMACJE" lub listem poleconym na adres: Rankomat Sp. z o.o. Sp.k., ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków z dopiskiem "Akcja Bonus" w terminie do 18.03.2018 r.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer umowy oraz szczegółowy opis problemu będącego podstawą reklamacji, w szczególności informację, czy dana reklamacja dotyczy Bonusu czy Premii.
 3. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Uwaga: Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację przez Organizatora uzależniony jest od terminu, w którym mBank udzieli Organizatorowi odpowiednich informacji w związku z daną reklamacją Uczestnika.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana Uczestnikowi na adres e-mail podany w czasie rejestracji konta Uczestnika w Serwisie.
 5. Niezależnie od postanowień określonych powyżej, Uczestnik, będący konsumentem, ma prawo skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823 z późn. zm.). W tym celu Uczestnik może zwrócić się z wnioskiem o rozpoznanie sprawy na drodze pozasądowej m.in. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej; Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub o pomoc do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów. Wszystkie powyższe pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny.
 6. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez mBank w zakresie obsługi eKonta lub karty do eKonta rozpatruje mBank. Złożenie w mBanku reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez mBank nie ma wpływu na odpowiedzialność Organizatora z tytułu Akcji.
 7. Reklamacje osób, które nie zarejestrowały konta Uczestnika w Serwisie nie będą rozpatrywane przez Organizatora.

§8. Rezygnacja z udziału w Akcji

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Akcji bez podawania przyczyny. W tym celu Uczestnik wysyła informację do Organizatora, zawierającą odpowiednie oświadczenie drogą pocztową na adres: Rankomat Sp. z o.o. Sp.k., ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków lub drogą elektroniczną na adres: bonus@ebrokerpartner.pl.
 2. Rezygnacja z udziału w Akcji nie oznacza odstąpienia od Umowy o eKonto. Do odstąpienia od Umowy o eKonto, w przypadku umów zawieranych na odległość, wymagane jest złożenie odrębnego oświadczenia o odstąpieniu mBankowi zgodnie z postanowieniami Umowy o eKonto oraz Regulaminem rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów indywidualnych.