Kliknij tutaj aby zobaczyć REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Regulamin akcji promocyjnej "Konto Proste Zasady z Bonusem" (dalej: "Regulamin")

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej "Konto Proste Zasady z Bonusem" (dalej: "Akcja"), której organizatorem jest Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy za numerem 0000588980; NIP: 527-27-51-881; REGON: 363096183, adres e-mail: bonus@ebrokerpartner.pl, adres korespondencyjny: ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków (dalej: "Organizator"). Sponsorem premii pieniężnej, którą można otrzymać, biorąc udział w Akcji, jest Organizator.
 2. Partnerem Akcji jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, kapitał zakładowy wynosi 2.411.630.420,29 złotych (wpłacony w całości) (dalej: "Bank").
 3. Regulamin określa zasady Akcji, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników w rozumieniu § 2.
 4. Akcja polega na promowaniu oferowanego przez Bank rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego: Konto Proste Zasady (dalej: "Konto") wraz z kartą debetową do tego Konta, poprzez wypłacenie premii pieniężnej w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) (dalej: "Bonus") osobie fizycznej biorącej udział w Akcji, spełniającej wymagania określone w §2 poniżej (dalej: "Uczestnik"), która założy Konto i spełni inne warunki określone w niniejszym Regulaminie. W ramach Akcji Uczestnik może także uzyskać dodatkową premię na zasadach określonych w Regulaminie
 5. Akcja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem: https://bonus.ebrokerpartner.pl (dalej "Serwis") w dniach od 04.06.2018 r. do 02.07.2018 r.
 6. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu.
 7. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest: grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

§2. Uczestnictwo w Akcji

  Uczestnikiem Akcji może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
  1. zapoznała się z Regulaminem i zaakceptowała jego postanowienia oraz zarejestrowała się w Serwisie
  2. ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
  3. nie jest pracownikiem Organizatora lub Banku, ani nie jest zatrudniona przez Organizatora lub Bank na podstawie stosunku cywilnoprawnego,
  4. jest nowym klientem Banku, tj. osobą, która nie posiadała Konta Osobistego w Banku w okresie od 01.05.2017 r. do 04.06.2018 r. Osoby, które w tym okresie posiadały inne produkty Banku, niepowiązane z prowadzeniem Konta Osobistego w Banku, traktowane są jako nowi klienci Banku.

§3. Prawo do Bonusu

 1. Aby uzyskać prawo do Bonusu, Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie poniższe warunki:
  1. zarejestrować się w Serwisie na podstawie odrębnego regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, udostępnionego Uczestnikowi przez Organizatora, podając następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu;
  2. zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy rejestracji w Serwisie;
  3. kliknąć w link aktywacyjny umieszczony w wiadomości przesłanej Uczestnikowi po rejestracji w Serwisie na adres e-mail podany w czasie rejestracji. Kliknięcie w link aktywacyjny jest równoznaczne z aktywacją profilu w Serwisie i przekierowuje Uczestnika do Serwisu;
  4. złożyć w okresie od 04.06.2018 r. do 02.07.2018 r. wniosek o otwarcie Konta wyłącznie poprzez profil Uczestnika w Serwisie za pośrednictwem linku umieszczonego w profilu Uczestnika w Serwisie w zakładce "KONTO BONUS", przekierowującego Uczestnika do strony internetowej Banku;
  5. wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych Banku, w tym za pomocą środków porozumiewania się na odległość, jak również nie odwołać tych zgód do 31.10.2018 r.
  6. do 17.07.2018r. zawrzeć z Bankiem umowę o Konto wraz z kartą debetową, na podstawie wniosku złożonego zgodnie z lit. d) powyżej (dalej: "Umowa o Konto") i nie rozwiązać, nie wypowiedzieć lub nie odstąpić od niej do 22.10.2018 r.;
  7. zapewnić, aby w każdym z następujących miesięcy, tj. w miesiącu lipcu 2018 r. i w miesiącu sierpniu 2018 r. łączna suma wpływów na Konto otwarte w ramach Akcji wyniosła co najmniej 100 zł (wpływy na konto w wysokości co najmniej 100 zł muszą być zaksięgowane w każdym z ww. miesięcy) i jednocześnie w każdym z ww. miesięcy wykonać co najmniej pięć płatności kartą do Konta oraz jedną płatność Blikiem za pośrednictwem Konta na łączną kwotę minimum 150 zł; za płatność kartą rozumie się transakcje dokonane kartą debetową do Konta w sklepach stacjonarnych lub przez Internet, zaksięgowane przez Bank na Koncie;
  8. adres e-mail podany przez Uczestnika przy składaniu wniosku o otwarcie Konta, o którym mowa w lit. d), musi być taki sam jak adres e-mail, podany w trakcie rejestracji w Serwisie;
 2. Bank dokonując oceny spełnienia przez Uczestnika warunków uzyskania Bonusu nie uwzględnia:
  1. wypłat z bankomatów,
  2. zwrotów zaksięgowanych płatności odnotowanych w okresie trwania Akcji, które spowodują anulowanie transakcji wymaganej do spełnienia warunków Akcji.
 3. Uczestnikowi, który skorzysta z uprawnienia do odstąpienia od Umowy o Konto, w terminie i na warunkach określonych przez obowiązujące przepisy prawa nie przysługuje prawo do Bonusu ani do premii dodatkowej, o której mowa w § 4.
 4. Za pośrednictwem profilu w Serwisie można założyć tylko jedno Konto biorące udział w Akcji.
 5. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jeden Bonus bez względu na liczbę założonych profilów Uczestnika w Serwisie.
 6. Bonus nie podlega zamianie na inną nagrodę.
 7. O przyznaniu Bonusu Organizator powiadomi Uczestnika do 08.10.2018 r. poprzez wysłanie wiadomości e-mail z linkiem, przekierowującym do formularza, za pośrednictwem którego Uczestnik uzupełnia dodatkowe dane, tj.: numer PESEL oraz numer Konta otwartego w ramach niniejszej Akcji, niezbędny do wypłacenia Bonusu Uczestnikowi. Niezależnie od wiadomości e-mail, Uczestnik może otrzymać od Organizatora smsa, informującego go o przyznaniu Bonusu, jak również informację widoczną w profilu Uczestnika w Serwisie.
 8. Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia formularza zawierającego dane, o których mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora. Uchybienie temu obowiązkowi we wskazanym terminie powoduje utratę przez Uczestnika prawa do Bonusu.
 9. Bonus zostanie wypłacony Uczestnikowi przez Organizatora najpóźniej do dnia 22.10.2018 r. na Konto wskazane przez Uczestnika zgodnie z ust. 7.
 10. Organizator zastrzega, iż wnioski o Konto składane w inny sposób niż poprzez link udostępniony Uczestnikowi poprzez profil Uczestnika w Serwisie, jak również złożone po 02.07.2018 r. nie będą brały udziału w Akcji.

§4. Program Polecający

 1. Uczestnik, któremu na podstawie Regulaminu przysługuje prawo do Bonusu, może otrzymać, niezależnie od Bonusu, dodatkową premię w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za polecenie Konta (dalej: "Premia dodatkowa") innemu klientowi (dalej: "Polecony"), z zastrzeżeniem poniższych warunków.
 2. W profilu Uczestnika w Serwisie w zakładce "Program Polecający", zostanie zamieszczony indywidualnie wygenerowany link polecający, przekierowujący do Serwisu, umożliwiający jego udostępnienie Poleconemu (dalej: "Link polecający").
 3. Warunkiem otrzymania Premii dodatkowej przez Uczestnika, o którym mowa w ust. 1, jest spełnienie przez Poleconego łącznie warunków wskazanych w § 2 i w § 3 z zastrzeżeniem, że Polecony otworzy Konto z wykorzystaniem Linku polecającego.
 4. Poleconym nie może być pracownik Organizatora lub Banku oraz osoba zatrudniona przez Organizatora lub Bank na podstawie stosunku cywilnoprawnego.
 5. Uczestnik może otrzymać Premię dodatkową za maksymalnie 5 Kont założonych przez Poleconych za pośrednictwem Linku polecającego udostępnionego przez Uczestnika.
 6. Premia dodatkowa jest wypłacana łącznie z Bonusem.
 7. W razie niespełnienia przez Uczestnika warunków uprawniających do otrzymania Bonusu, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do Premii dodatkowej
 8. Uwaga: Uczestnik może rozpocząć aktywny udział w Programie Polecającym jeszcze zanim sam spełni wszystkie warunki uprawniające do otrzymania Bonusu, jednakże nie jest możliwe otrzymanie Premii dodatkowej bez ich spełnienia przez Uczestnika zgodnie z Regulaminem.

§5. Podatki

  Wartość Bonusu oraz Premii dodatkowej jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.).

§6. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest z Rankomat sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (01-141) przy ul. Wolskiej 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000588980
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Akcji (w tym w celu świadczenia usługi polegającej na założeniu profilu Uczestnika w Serwisie) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Co do zasady, Organizator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych. Dostęp do nich mogą mieć natomiast podmioty, z usług których Organizator korzysta w celu świadczenia własnych usług, np. firma hostingowa. W takich przypadkach Organizator zawarł z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest odpowiednie zabezpieczenie danych przez dostępem osób nieuprawnionych. Ponadto, dane osobowe mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Akcji, w tym wypłaty Bonusu lub do czasu rezygnacji z wzięcia udziału w Akcji lub ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 5. W kwestiach ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iod@rankomat.pl.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.
 8. Organizator, będąc administratorem danych osobowych, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w szczególności ochronę przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do tych danych.

§7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją należy składać Organizatorowi drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza reklamacyjnego udostępnionego Uczestnikowi poprzez jego profil w Serwisie w zakładce "REKLAMACJE" lub listem poleconym na adres: Rankomat Sp. z o.o. Sp.k., ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków z dopiskiem "Akcja Bonus" w terminie do 05.11.2018 r.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer umowy oraz szczegółowy opis problemu będącego podstawą reklamacji, w szczególności informację, czy dana reklamacja dotyczy Bonusu czy Premii dodatkowej.
 3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana Uczestnikowi na adres e-mail podany w czasie rejestracji w Serwisie.
 5. Niezależnie od postanowień określonych powyżej, Uczestnik, będący konsumentem, ma prawo skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823 z późn. zm.). W tym celu Uczestnik może zwrócić się z wnioskiem o rozpoznanie sprawy na drodze pozasądowej m.in. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej; Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub o pomoc do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów. Wszystkie powyższe pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny.
 6. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Bank w zakresie obsługi Konta rozpatruje Bank na zasadach określonych na stronie https://www.getinbank.pl/kontakt/zloz-reklamacje Złożenie w Banku reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Bank nie ma wpływu na odpowiedzialność Organizatora z tytułu Akcji.
 7. Reklamacje osób, które nie zarejestrowały konta Uczestnika w Serwisie nie będą rozpatrywane przez Organizatora.

§8. Rezygnacja z udziału w Akcji

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Akcji bez podawania przyczyny. W tym celu Uczestnik wysyła informację do Organizatora, zawierającą odpowiednie oświadczenie drogą pocztową na adres: Rankomat Sp. z o.o. Sp.k., ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków lub drogą elektroniczną na adres: bonus@ebrokerpartner.pl.
 2. Rezygnacja z udziału w Akcji nie oznacza odstąpienia od Umowy o Konto i Umowy o Kartę.