Kliknij tutaj aby zobaczyć REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Regulamin akcji promocyjnej "Nest Konto z Bonusem"

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady akcji promocyjnej "Nest Konto z Bonusem" (dalej: "Akcja"), której organizatorem jest Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-141), przy ul. Wolskiej 88 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy za numerem 0000588980; NIP: 527-27-51-881; REGON: 363096183, adres e-mail: bonus@ebrokerpartner.pl, adres korespondencyjny: ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków (dalej: "Organizator").
 2. Partnerem Akcji jest Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 39a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030330, REGON 010928125, NIP 526-10-21-021, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 314 937 000 PLN, e-mail: kontakt@nestbank.pl (dalej "Bank").
 3. Regulamin określa zasady Akcji, uprawnienia Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Akcji.
 4. Akcja polega na promowaniu rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Nest Konto oferowanego dla klientów indywidualnych przez Bank (dalej: "Nest Konto") poprzez wypłatę przez Organizatora Bonusu w wysokości 75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych) (dalej: "Bonus") Uczestnikowi, który założy Nest Konto i spełni warunki określone w Regulaminie.
 5. Akcja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem: https://bonus.ebrokerpartner.pl (dalej "Serwis") w dniach od 19.06.2017 r. do 30.06.2017 r. lub do wyczerpania puli Bonusów, która wynosi 800 (słownie: osiemset).
 6. Do otrzymania Bonusu będzie uprawnionych pierwszych 800 Uczestników, którzy spełnią warunki Akcji.
 7. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu.
 8. Biorąc udział w Akcji, Uczestnik akceptuje Regulamin.
 9. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest: grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku w rozumieniu w ustawie z dnia 15 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

§2. Uczestnictwo w Akcji

 1. Uczestnikami Akcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające: pełną zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie, miejsca zamieszkania na terytorium Polski oraz będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy Organizatora lub Banku, osoby zatrudnione przez Organizatora lub Bank na podstawie stosunku cywilnoprawnego, a także członkowie rodzin tych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.
 4. Akcja przeznaczona jest dla Uczestników, którzy:
  1. złożą Wniosek o otwarcie Nest Konta dla klientów indywidualnych,
  2. na dzień złożenia Wniosku, o którym mowa powyżej nie posiadają (samodzielnie lub wspólnie z inną osobą) i nie posiadały (samodzielnie lub wspólnie z inna osobą) rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oferowanego przez Nest Bank, jak również nie złożyły wniosku o taki rachunek, który jest w trakcie rozpatrywania przez Bank.

§3. Zasady udziału w Akcji i uzyskania Premii

 1. Aby uzyskać prawo do Bonusu w ramach Akcji, Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie poniższe warunki z zachowaniem ich kolejności z zastrzeżeniem §1 ust.6 Regulaminu:
  1. zarejestrować konto w Serwisie (dalej: "Konto") na podstawie odrębnego regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, udostępnionego Uczestnikowi przez Organizatora, podając następujące dane osobowe: adres e-mail oraz imię i nazwisko;
  2. zaakceptować niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy rejestracji Konta;
  3. kliknąć w link aktywacyjny umieszczony w wiadomości przesłanej Uczestnikowi po rejestracji Konta przez Organizatora na adres e-mail, podany w czasie rejestracji Konta. Kliknięcie w link aktywacyjny, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest równoznaczne z aktywacją Konta i przekierowuje Uczestnika do jego Konta w Serwisie;
  4. złożyć w okresie od 19.06.2017 r. do 30.06.2017 r. Wniosek o Nest Konto wyłącznie poprzez Konto w Serwisie (dalej: "Wniosek") za pośrednictwem linku umieszczonego na Koncie w zakładce "KONTO BONUS", przekierowującego Uczestnika do strony Banku;
  5. wyrazić opcjonalną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Nest Bank oraz wysyłanie przez Nest Bank informacji handlowych drogą elektroniczną (pkt. 5 i 6 we wniosku o założenie Nest Konta),
  6. zawrzeć z Nest Bankiem umowę o Nest Konto, na podstawie Wniosku złożonego zgodnie z lit. d powyżej. Przez zawartą umowę o Nest Konto rozumie się umowę skutecznie zawartą zgodnie z trybem przewidzianym w "Regulaminie rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów indywidualnych" (dalej: "Umowa");
  7. zalogować się do bankowości online Nest Banku oraz dokonać transakcji kartą wydaną do Nest Konta na łączną kwotę min. 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) zł w okresie 60 dni od daty złożenia wniosku o Nest Konto (jedna lub wiele płatności). Bank, dokonując oceny spełnienia przez Uczestnika warunków uzyskania Bonusu nie uwzględnia w szczególności: wypłat z bankomatów, przelewów, zwrotów zaksięgowanych płatności odnotowanych w okresie trwania Akcji, które spowodują anulowanie transakcji wymaganej do spełnienia warunków Akcji;
  8. adres email podany przez Uczestnika przy składaniu Wniosku powinien być tożsamy z adresem email, podanym w trakcie rejestracji Konta w Serwisie.
 2. Uczestnikowi, który skorzysta z uprawnienia do odstąpienia od Umowy, w terminie i na warunkach określonych przez obowiązujące przepisy prawa nie przysługuje prawo do Bonusu.
 3. Za pośrednictwem Konta w Serwisie można założyć tylko jedno Nest Konto biorące udział w Akcji.
 4. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jeden Bonus bez względu na liczbę założonych Kont w Serwisie i wniosków o Nest Konto.
 5. Uczestnik, który spełni warunki określone w ust. 1 powyżej z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4, 6, 8, 10 i 11 niniejszego paragrafu otrzyma Bonus w wysokości 75 (słownie: siedemdziesiąt pięć) zł.
 6. Bonus nie podlega zamianie na inną nagrodę.
 7. O przyznaniu Bonusu Organizator powiadomi Uczestnika do 15.09.2017r., poprzez wysłanie wiadomości e-mail z linkiem, przekierowującym do formularza, za pośrednictwem którego Uczestnik uzupełnia dodatkowe dane, tj. : numer rachunku bankowego Nest Konto oraz numer PESEL, niezbędne do wypłacenia Bonusu Uczestnikowi.
 8. Uczestnik zobowiązuje się do podania danych, o których mowa powyżej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora. Brak podania danych, o których mowa w ust. 7 powyżej we wskazanym terminie oznacza utratę prawa do Bonusu.
 9. Bonus zostanie wypłacony Uczestnikowi przez Organizatora najpóźniej do dnia 30.09.2017 r.
 10. Uczestnik zostaje wykluczony z uczestnictwa w Akcji lub traci prawo do Bonusu, jeżeli jakiekolwiek czynności związane z udziałem w Akcji zostały dokonane przez Uczestnika z naruszeniem prawa lub postanowień Regulaminu.
 11. Organizator zastrzega, iż wnioski dotyczące otwarcia i prowadzenia Konta, składane z innego źródła w Internecie niż poprzez link udostępniony Uczestnikowi poprzez Konto w Serwisie, jak również złożone po 30.06.2017 r. nie będą brały udziału w Akcji. Warunki otwarcia i prowadzenia Nest Konta będącego rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym prowadzonym przez Organizatora na rzecz konsumentów w złotych określa: Regulamin rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów indywidualnych, Tabela Oprocentowania - oferta Rachunków i Lokat, Tabela Opłat i Prowizji - oferta Rachunków i Kart dostępne na stronie internetowej www.nestbank.pl.

§5. Program Polecający

 1. Uczestnik, któremu na podstawie Regulaminu przysługuje prawo do Bonusu, może otrzymać, niezależnie od Bonusu, dodatkową Premię w wysokości 50 (słownie: pięćdziesiąt) zł za skuteczne polecenie Nest Konta (dalej: "Premia") nowemu klientowi (dalej: "Klient").
 2. Uczestnikowi, za pośrednictwem Konta, w zakładce "Program Polecający" zostanie udostępniony indywidualnie wygenerowany Link polecający, przekierowujący do serwisu https://bonus.ebrokerpartner.pl (dalej: "Link polecający").
 3. Warunkiem otrzymania Premii przez Uczestnika jest dokonanie przez Klienta rejestracji konta w serwisie https://bonus.ebrokerpartner.pl w celu wzięcia udziału w Akcji wyłącznie przy użyciu Linku polecającego udostępnionego mu przez Uczestnika oraz spełnienie przez Klienta wszystkich warunków, o których mowa w ust. 4 poniżej z zastrzeżeniem ust.5 poniżej oraz nie odstąpienie przez Klienta od umowy, o której mowa w ust.4 lit. d poniżej w terminie i na warunkach określonych przez obowiązujące przepisy prawa.
 4. Klient musi łącznie spełnić następujące warunki:
  1. być pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą: pełną zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie, miejsca zamieszkania na terytorium Polski oraz być konsumentem rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
  2. złożyć w okresie od 19.06.2017 r. do 30.06.2017 r. Wniosek o Nest Konto wyłącznie za pośrednictwem Konta w serwisie https://bonus.ebrokerpartner.pl zarejestrowanego za pośrednictwem Linku polecającego udostępnionego mu przez Uczestnika;
  3. wyrazić opcjonalną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Nest Bank oraz wysyłanie przez Nest Bank informacji handlowych drogą elektroniczną (pkt. 5 i 6 we wniosku o założenie Nest Konta);
  4. zawrzeć z Bankiem umowę o Nest Konto, na podstawie wniosku złożonego zgodnie z lit. b powyżej. Przez zawartą umowę o Nest Konto rozumie się umowę skutecznie zawartą zgodnie z trybem przewidzianym w "Regulaminie rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów indywidualnych";
  5. zalogować się do bankowości online Nest Banku oraz dokonać transakcji kartą wydaną do Nest Konta na kwotę min. 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) zł w okresie 60 dni od daty złożenia wniosku o Nest Konto (jedna lub wiele płatności). Bank, dokonując oceny spełnienia przez Klienta warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie uwzględnia w szczególności: wypłat z bankomatów, przelewów, zwrotów zaksięgowanych płatności odnotowanych w okresie trwania Akcji, które spowodują anulowanie transakcji wymaganej do spełnienia warunków Akcji;
  6. nie może na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4 lit. b powyżej posiadać (samodzielnie lub wspólnie z inną osobą) rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego oferowanego przez Nest Bank, jak również taki wniosek, złożony uprzednio przez klienta nie może być w trakcie rozpatrywania przez Bank, a także nie może być byłym klientem Banku w zakresie posiadania (samodzielnie lub wspólnie z inną osobą) rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego oferowanego przez Nest Bank.
 5. Klientem nie może być pracownik Organizatora lub Banku, osoba zatrudniona przez Organizatora lub Bank na podstawie stosunku cywilnoprawnego, a także członkowie rodzin tych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 6. Uczestnik może otrzymać Premię za maksymalnie 5 (słownie: pięć) Nest Kont założonych przez Klientów za pośrednictwem Linku polecającego udostępnionego przez Uczestnika.
 7. Premia zostanie wypłacona Uczestnikowi łącznie z Bonusem zgodnie z warunkami wypłaty Bonusu określonymi w §3 Regulaminu.
 8. W razie niespełnienia przez Uczestnika warunków do otrzymania Bonusu zgodnie z niniejszym Regulaminem, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do Premii.

§6. Podatki

Wartość Bonusu oraz Premii w Akcji jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz.350 z późn. zm.).

§7. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z realizacją Akcji.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie (01-141), przy ul. Wolskiej 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy za numerem 0000588980; NIP: 527-27-51-881; REGON: 363096183.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach marketingowych przez Nest Bank oraz zgoda na wysyłanie Uczestnikowi przez Nest Bank informacji handlowych drogą elektroniczną (pkt. 5 i 6 we wniosku o założenie Nest Konta) są udzielane przez Uczestnika bezpośrednio Bankowi. Organizator nie przetwarza danych Uczestnika w celach marketingowych ani w celu wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną.

§8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją, w zakresie dotyczącym Serwisu, Bonusu oraz Premii, a także w pozostałym zakresie dotyczącym Organizatora, należy składać Organizatorowi drogą elektroniczną na adres: bonus@ebrokerpartner.pl lub listem poleconym na adres: Rankomat Sp. z o.o. Sp.k., ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków z dopiskiem "Akcja Bonus" w terminie do 30.09.2017r.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer umowy oraz szczegółowy opis problemu będącego podstawą reklamacji
 3. Reklamacje w zakresie określonym w ust. 1, rozpatrywać będzie Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres email wskazany w czasie rejestracji Konta przez Uczestnika.
 4. Niezależnie od postanowień określonych powyżej, Uczestnik, będący konsumentem ma prawo skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823).
 5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Bank w zakresie obsługi Konta rozpatruje Bank. Reklamacje dotyczące Akcji rozpatruje Organizator. Złożenie w Banku reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Bank nie ma wpływu na odpowiedzialność Organizatora z tytułu Akcji. Złożenie Organizatorowi reklamacji dotyczącej Akcji, w tym Bonusu nie ma wpływu na odpowiedzialność Banku z tytułu usług świadczonych przez niego Uczestnikowi.

§9. Odstąpienie i rezygnacja z Akcji

 1. Uczestnik może odstąpić i zrezygnować z udziału w Akcji bez podawania przyczyny.
 2. Rezygnacja z udziału w Akcji nie oznacza odstąpienia od Umowy. Do odstąpienia od Umowy, w przypadku umów zawieranych na odległość, wymagane jest złożenie odrębnego oświadczenia o odstąpieniu Bankowi zgodnie z postanowieniami Umowy oraz Regulaminem rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów indywidualnych.

§10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Akcji będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.