Kliknij tutaj aby zobaczyć REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Regulamin akcji promocyjnej "Konto Jakie Chcę z Bonusem - edycja II"
§1. Definicje
  Określenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:
 1. Organizator - organizatorem akcji promocyjnej "Konto Jakie Chcę z Bonusem - edycja II" jest Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy za numerem 0000588980; NIP: 527-27-51- 881; REGON: 363096183, adres e-mail: bonus@ebrokerpartner.pl, adres korespondencyjny: ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków;
 2. Współorganizator akcji promocyjnej - współorganizatorem akcji promocyjnej jest Santander Bank Polska S.A.al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa NIP: 896-000-56-73, REGON: 930041341, adres e-mail: kontakt@santander.pl, dalej Bank;
 3. Akcja - akcja promocyjna "Konto Jakie Chcę z Bonusem - edycja II";
 4. Uczestnik - osoba fizyczna biorąca udział w Akcji, spełniająca warunki, o których mowa w §3 Regulaminu, która nie była lub nie jest posiadaczem lub współposiadaczem rachunku płatniczego w PLN o charakterze oszczędnościowo-rozliczeniowym, prowadzonym przez Santander Bank Polska S.A. od dnia 26.08.2018 do dnia otwarcia rachunku w ramach Akcji;
 5. Regulamin - niniejszy regulamin akcji promocyjnej "Konto Jakie Chcę z Bonusem - edycja II";
 6. Konto Jakie Chcę - rachunek płatniczy o charakterze oszczędnościowo-rozliczeniowym, prowadzony przez Bank, który nie służy do przeprowadzania przez posiadacza lub jego kontrahentów transakcji płatniczych związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, nie będący kontem oszczędnościowym;
 7. Umowa o Konto Jakie Chcę - umowa dotycząca otwierania i prowadzenia rachunku płatniczego dla osób fizycznych Konto Jakie Chcę zawarta pomiędzy Bankiem a Uczestnikiem w wyniku wzięcia udziału w Akcji przez Uczestnika. Szczegóły oferty Banku są na http://www.santander.pl/; aktywacja konta następuje w momencie kiedy uczestnik po podpisaniu dokumentów o otwarcie Konta Jakie Chcę otrzyma na wskazany adres mailowy potwierdzenie aktywacji konta;
 8. Wniosek o otwarcie Konta Jakie Chcę - wniosek umożliwiający jednoczesne zawnioskowanie o Konto Jakie Chcę, usługę Santander online oraz Umowę o debetową kartę płatniczą;
 9. Karta debetowa - karta płatnicza wydawana do rachunku płatniczego. Służy do wykonywania transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, związanych z prowadzonym rachunkiem;
 10. Transakcje bezgotówkowe - bezgotówkowe transakcje zakupu w punkcie handlowo-usługowym (płatność kartą za zakupy w sklepie), płatności przez Internet, w tym transakcje Blik (transakcja BLIK jest Poleceniem przelewu albo Poleceniem przelewu wewnętrznego);
 11. Polecenie przelewu - usługa płatnicza polegająca na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej;
 12. Polecenie przelewu wewnętrznego - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę;
 13. Bonus - premia pieniężna w wysokości 150 zł wypłacana przelewem na rachunek płatniczy otwarty w ramach Akcji i elektroniczny bon zakupowy do sieci sklepów Biedronka o wartości 50 zł przesyłany drogą elektroniczną na adres e-mail/ w formie wiadomości SMS, który określa regulamin e-Kodów na zakupy w sieci sklepów Biedronka: https://statickartypodarunkowe.biedronka.pl/regulamin-e-kodoow.pdf?_ga=2.260328325.90238012.1566908707-1038254867.1557906699, przyznawane Uczestnikowi w razie spełnienia warunków, o których mowa w §4 Regulaminu. W przypadku założenia Profilu Uczestnika przez współwłaścicieli, premia pieniężna, jak i bon zakupowy zostaną przyznane uczestnikowi akcji, z którego to Profilu Uczestnika w Serwisie Organizatora został złożony wniosek o Konto Jakie Chcę;
 14. Serwis - serwis, którego administratorem jest Organizator, dostępny za pośrednictwem strony https://bonus.ebrokerpartner.pl
 15. Profil Uczestnika - indywidualne konto Uczestnika założone za pośrednictwem Serwisu, posiadające unikalny login oraz hasło;
 16. EKK - elektroniczny kanał kontaktu (EKK) - jest to serwis służący do przekazywania przez bank informacji kierowanych do klienta, wymiany korespondencji oraz posiadający dodatkowe funkcje, określone w Regulaminie Elektronicznego kanału kontaktu dostępnego na stronie santander.pl. Zgodę na Porozumienie dotyczące elektronicznej formy kontaktu pomiędzy Klientem a Bankiem - można wyrazić w oddziale, placówce partnerskiej oraz samodzielnie w usłudze Santander Internet z autoryzacją smsKodem lub tokenem poprzez zalogowanie się do Santander Internet i wejście w opcję "Ustawienia -> Forma otrzymywania korespondencji".;
 17. Santander Internet - to usługa bankowości elektronicznej polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;
 18. smsKOD - to powiadamianie SMS polegające na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;
 19. Zgoda na ujawnienie tajemnicy bankowej - zgoda Uczestnika na ujawnienie tajemnicy bankowej Organizatorowi, w zakresie informacji, iż Uczestnik jest klientem Banku i w zakresie przekazania Organizatorowi danych osobowych Uczestnika (wyłącznie adres e-mail) oraz upoważnienie Banku przez Uczestnika Promocji do przekazywania Organizatorowi informacji o dokonanych przez Uczestnika i przez Bank czynnościach bankowych w zakresie niezbędnym do uzyskania nagrody w Promocji. Zgoda wyrażana jest przez Uczestnika podczas rejestracji w Serwisie Organizatora.
§2. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej "Konto Jakie Chcę z Bonusem - edycja II ", której organizatorem jest Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy za numerem 0000588980; NIP: 527-27-51-881; REGON: 363096183, adres e-mail: bonus@ebrokerpartner.pl, adres korespondencyjny: ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków.
 2. Regulamin określa zasady Akcji, prawa i obowiązki Organizatora oraz Banku, a także prawa i obowiązki Uczestników.
 3. Akcja polega na promowaniu oferowanego przez Bank rachunku płatniczego dla osób fizycznych Konta Jakie Chcę wraz z kartą debetową wydaną przez Bank poprzez wypłacenie premii pieniężnej w wysokości 150 zł oraz wydanie elektronicznego bonu zakupowego do sieci sklepów Biedronka o wartości 50 zł Uczestnikowi, który spełni warunki określone w Regulaminie.
 4. Akcja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem Serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem: https://bonus.ebrokerpartner.pl w dniach od 26.08.2019r. do 20.01.2020r. z zastrzeżeniem, iż złożenie wniosku o konto w ramach Akcji oznaczające przystąpienie do Akcji jest możliwe w dniach od 26.08.2019r. do 21.10.2019r.
 5. Regulamin jest dostępny za pośrednictwem Serwisu.
 6. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest: grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 t.j.).
§3. Uczestnictwo w Akcji
 1. Do Akcji mogą przystąpić tylko osoby, które zapoznały się z Regulaminem i zaakceptowały jego postanowienia oraz zarejestrowały Profil Uczestnika w Serwisie w tym wyraziły Zgodę na ujawnienie tajemnicy bankowej. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Akcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające: pełną zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie, miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 3. Akcja przeznaczona jest dla Uczestników, którzy złożą wniosek o otwarcie Konta Jakie Chcę wraz z kartą debetową za pośrednictwem Profilu Uczestnika w Serwisie, a następnie zawrą z Bankiem Umowę o Konto Jakie Chcę i kartę debetową zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 4. Akcja przeznaczona jest dla Uczestników, którzy nie byli lub nie są posiadaczami lub współposiadaczami rachunku płatniczego dla osoby fizycznej w PLN o charakterze oszczędnościowo-rozliczeniowym, prowadzonym przez Bank od dnia 26.08.2018r. do dnia otwarcia rachunku w ramach Akcji.
 5. Uczestnikami akcji mogą być osoby, które posiadają lub posiadały rachunek płatniczy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.
§4. Prawo do Bonusu
 1. Aby uzyskać prawo do Bonusu, Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie poniższe warunki:
  1. zarejestrować Profil Uczestnika za pośrednictwem Serwisu na podstawie odrębnego regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, udostępnionego Uczestnikowi przez Organizatora;
  2. w Serwisie wyrazić Zgodę na ujawnienie tajemnicy bankowej;
  3. zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy rejestracji w Serwisie;
  4. kliknąć w link aktywacyjny umieszczony w wiadomości przesłanej Uczestnikowi po rejestracji w Serwisie na adres e-mail podany w czasie rejestracji. Kliknięcie w link aktywacyjny jest równoznaczne z aktywacją profilu Uczestnika w Serwisie i przekierowuje Uczestnika do Serwisu;
  5. złożyć w okresie od 26.08.2019r. do 21.10.2019r. Wniosek o otwarcie Konta Jakie Chcę wraz z kartą debetową wyłącznie poprzez Profil Uczestnika w Serwisie za pośrednictwem linku udostępnionego w zakładce "KONTO BONUS", przekierowującego Uczestnika do strony internetowej Banku;
  6. wyrazić poniższe zgody na rzecz Banku i utrzymać w mocy te zgody do końca trwania okresu promocji z zastrzeżeniem, iż akceptacja zgód przez Uczestnika jest konieczna dla uzyskania Bonusu w ramach Akcji:
   - na kontakt w sprawie realizacji wniosku i dostarczenie regulacji bankowych w tym Taryfy Opłat i Prowizji, 
   - na kontakt drogą elektroniczną w celu marketingowym,
   - na kontakt telefoniczny w celu marketingowym,
   - na elektroniczny kanał kontaktu (EKK);
  7. w terminie 30 dni od złożenia wniosku, jednakże nie później niż do dnia 31.10.2019r. na podstawie złożonego wniosku, zawrzeć z Bankiem Umowę o Konto Jakie Chcę wraz z kartą debetową.
  8. do dnia 31.12.2019r. w każdym z dwóch następujących po sobie miesiącach od dnia otwarcia Konta Jakie Chcę w ramach Akcji tj. we wrześniu i październiku lub październiku oraz listopadzie albo listopadzie oraz grudniu, wykonać co najmniej 5 (słownie: pięć) transakcji bezgotówkowych kartą debetową wydaną do tego konta lub Blikiem lub kartą debetową oraz Blikiem.
  9. Przy składaniu wniosku o Konto Jakie Chcę uczestnik zobowiązany jest do podania takiego samego adresu e-mail, jak w trakcie rejestracji Profilu Uczestnika.
 2. Uczestnikowi, który w trakcie trwania promocji, skorzysta z uprawnienia do odstąpienia od Umowy, wypowiedzenia umowy, rozwiązania umowy o Konto Jakie Chcę lub o kartę debetową, w terminie i na warunkach określonych przez obowiązujące przepisy prawa nie przysługuje prawo do Bonusu.
 3. Za pośrednictwem Profilu Uczestnika w Serwisie można zawrzeć tylko jedną Umowę o Konto Jakie Chcę, która będzie stanowiła podstawę do wzięcia udziału w Akcji.
 4. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jeden Bonus bez względu na liczbę założonych Profili Uczestnika w Serwisie.
 5. Bonus nie podlega zamianie na inną nagrodę, w szczególności elektroniczny bon zakupowy nie podlega wymianie na nagrodę pieniężną.
 6. O przyznaniu Bonusu Organizator powiadomi Uczestnika najpóźniej do 10.01.2020r. poprzez wysłanie wiadomości e-mail z linkiem, przekierowującym do formularza, za pośrednictwem którego Uczestnik uzupełnia dodatkowe dane, tj.: numer PESEL oraz numer Konta Jakie Chcę otwartego w ramach Akcji, niezbędne do wypłacenia Uczestnikowi premii pieniężnej stanowiącej pierwszą część Bonusu. Niezależnie od wyżej wymienionej wiadomości e-mail, Uczestnik może otrzymać od Organizatora wiadomość mailową lub smsa, informującego o przyznaniu drugiej części Bonusu w formie elektronicznego bonu zakupowego.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia formularza, o którym mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora. Uchybienie temu obowiązkowi we wskazanym terminie powoduje utratę przez Uczestnika prawa do Bonusu.
 8. Bonus zostanie przekazany Uczestnikowi przez Organizatora najpóźniej do dnia 20.01.2020r.
 9. Organizator zastrzega, iż Wnioski o otwarcie Konta Jakie Chcę składane w inny sposób niż poprzez link udostępniony Uczestnikowi poprzez Profil Uczestnika w Serwisie, jak również złożone po 21.10.2019 r. nie będą brały udziału w Akcji.
 10. Uczestnik bez względu na udział w akcji promocyjnej "Konto Jakie Chcę z Bonusem - edycja II" ma prawo do skorzystania z dostępnych w tym samym okresie odrębnych promocji organizowanych przez bank.
§5. Podatki
 1. Wartość nagród w postaci Bonusu jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1509), jako nagrody w sprzedaży premiowej usług bankowych
§6. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych w celu założenia Konta Jakie Chcę jest Santander Bank Polska S.A. al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa adres e-mail: kontakt@santander.pl.
 2. Administrator danych w celu zorganizowania Akcji i przyznania Bonusu powierza przetwarzanie danych Uczestników Rankomat sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-141),ul. Wolska 88 (Podmiot przetwarzający).
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Akcji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Akcji i przyznania Bonusu lub do czasu rezygnacji z wzięcia udziału w Akcji, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 5. W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych w Santander Bank Polska S.A. prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Santander Bank Polska S.A. pod adresem iod@santander.pl, lub z Podmiotem Przetwarzającym pod adresem: bonus@ebrokerpartner.pl.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.
§7. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją należy składać Organizatorowi drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza reklamacyjnego udostępnionego Uczestnikowi za pośrednictwem Profilu Uczestnika w zakładce "REKLAMACJE" lub drogą pocztową na adres: Rankomat Sp. z o.o. Sp.k., ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków w terminie do 17.02.2020r.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail oraz szczegółowy opis problemu będącego podstawą reklamacji.
 3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana Uczestnikowi na adres e-mail podany w czasie rejestracji w Serwisie lub listem poleconym na adres korespondencyjny podany w reklamacji przesłanej drogą pocztową.
 5. Niezależnie od postanowień określonych powyżej, Uczestnik, będący konsumentem, ma prawo skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823). W tym celu Uczestnik może zwrócić się z wnioskiem o rozpoznanie sprawy na drodze pozasądowej m.in. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej; Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub o pomoc do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów. Wszystkie powyższe pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny.
 6. Reklamacje osób, które nie zarejestrowały Profilu Uczestnika w Serwisie nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
 7. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Bank w zakresie obsługi Konta Jakie Chcę i karty debetowej wydanej do konta powinny być składane do Banku na zasadach określonych w odpowiednich umowach lub regulaminach. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji przez Bank dostępne są na stronie internetowej Banku: https://santander.pl/informacje-o-banku/reklamacje.html#tab_jak_zglosic_reklamacje
§8. Rezygnacja z udziału w Akcji
 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Akcji bez podawania przyczyny. W tym celu Uczestnik wysyła informację do Organizatora, zawierającą odpowiednie oświadczenie drogą pocztową na adres: Rankomat Sp. z o.o. Sp.k., ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków lub drogą elektroniczną na adres: bonus@ebrokerpartner.pl.
 2. Rezygnacja z udziału w Akcji nie oznacza odstąpienia od Umowy o Konto Jakie Chcę.
§9. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Promocji i związaną z tym zmianę Regulaminu. Przedłużenie okresu Promocji nie wpływa na prawa nabyte do tego czasu przez Uczestników Promocji oraz nie wiąże się z nałożeniem dodatkowych obowiązków na Uczestników Promocji.
 3. Uczestnik ma możliwość zapoznać się szczegółowo z pełną ofertą Banku na stronie: www.santander.pl